وام نقدی |طرح وام های بانکی ایران

انواع طرح های وام نقدی و تسهیلات بانکی در تمامی بانک های ایران 

 

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام وام پریمیوم هزینه فرصت مسدودی کل سود وام مجموع رقم وام و سود
اعتبارینو بانک اقتصادنوین 17.5 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 500 میلیون 17,332,666 تومان 146,237,186 تومان 646,237,186 تومان
بهین کارت بانک سپه 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,807,620 تومان 15,074,312 تومان 65,127,312 تومان
تسهیلات وام اعتباری بانک سامان 23 درصد 33 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 8,234,009 تومان 71,722,306 تومان 265,221,667 تومان
وام نقدی سودمند بانک رفاه کارگران 2% 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 1,432,129 تومان 1,556,642 تومان 51,741,667 تومان
وام تسهیلات با پشتوانه حساب کوتاه مدت بانک صادرات 6 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 6,084,387 تومان 19,037,950 تومان 218,606,000 تومان
وام  تسهیلات با پشتوانه سپرده بانک اقتصاد نوین 4 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 29,523,985 تومان 62,863,460 تومان 1,061,786,667 تومان
تسهیلات با پشتوانه سپرده ویژه بانوان 5 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 5,994,179 تومان 15,790,459 تومان 215,526,667 تومان
وام تسهیلات فرابانک ملت 18 درصد 60 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
اعتبار شغلی
200 میلیون 5,078,685 تومان 104,721,129 تومان 304,751,129 تومان
تسهیلات خرید لوازم خانگی بانک آینده 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 125 میلیون 4,519,049 تومان 10,164,130 تومان 37,685,780 تومان 277,315,485 تومان
وام تسهیلات سلامت بانک دی 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,807,620 تومان 2,032,826 تومان 15,074,312 تومان 65,634,312 تومان
وام طرح یاس بانک سینا 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 20 میلیون 723,048 تومان 6,029,725 تومان 26,060,000 تومان
وام  دی کارت بانک دی 15 درصد 36 ماه ضامن رسمی 30 میلیون 1,039,960 تومان 7,438,555 تومان 37,657,500 تومان
وام  شاپ کارت ملت 10 درصد 36 ماه ضامن رسمی 200 میلیون 6,933,066 تومان 49,590,365 تومان 251,620,365 تومان
وام طرح 24 بانک دی 2% 60 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 876,388 تومان 2,583,280 تومان 53,661,666 تومان
طرح آنی بانک تجارت 4 درصد 60 ماه مسدودی سپرده 300 میلیون 5,524,957 تومان 31,497,397 تومان 330,616,000 تومان
وام  طرح آنی بانک ملی 17 درصد 60 ماه مسدودی سپرده 5,000 میلیون 124,262,879 تومان 2,455,772,730 تومان 7,455,822,730 تومان
 وام  طرح آنی پزشکان 4 درصد 60 ماه مسدودی سپرده 500 میلیون 9,208,261 تومان 52,495,662 تومان 550,933,333 تومان
 وام طرح آنی بانک تجارت 2% 36 ماه مسدودی سپرده 60 میلیون 1,718,555 تومان 1,867,970 تومان 61,950,000 تومان
موسسه اعتباری ملل طرح افق 1 18 درصد 60 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
100 میلیون 2,539,343 تومان 52,360,565 تومان 145,860,000 تومان
  وام طرح افق موسسه ملل 18 درصد 48 ماه ضامن رسمی 45 میلیون 1,321,875 تومان 18,449,999 تومان 61,647,500 تومان
وام طرح انتخاب بانک سینا 4 درصد 60 ماه ضامن رسمی 100 میلیون 4,257,495 تومان 1,645,433 تومان 1,089,943 تومان 51,189,943 تومان
وام  طرح انتخاب رفاه بانک رفاه 15 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,733,266 تومان 12,397,591 تومان 62,682,500 تومان
وام طرح انتخاب نوین بانک اقتصاد نوین 15 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,733,266 تومان 12,397,591 تومان 62,957,591 تومان
وام  طرح تابش بانک ملت 18 درصد مسدودی سپرده 100 میلیون 3,615,240 تومان 30,148,624 تومان 127,810,000 تومان
وام طرح تامین رفاه بانک رفاه کارگران 18 درصد 36 ماه کشور مبدا 100 میلیون 361,524 تومان 8,131,304 تومان 30,148,624 تومان 129,170,000 تومان
وام بدون واریز قسط بانک صادرات 18 درصد 60 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 5,087,685 تومان 104,721,129 تومان 291,606,000 تومان
وام طرح ثمر بانک رفاه کارگران 5 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 9,792,622 تومان 35,022,931 تومان 233,453,334 تومان
وام  طرج جهاد کالا بانک آینده 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی
اعتبار شغلی
100 میلیون 3,615,240 تومان 30,148,624 تومان 130,248,624 تومان
وام طرح حاتم توسعه تعاون 18 درصد 48 ماه کشور مبدا 5,000 میلیون 146,874,998 تومان 2,049,999,906 تومان 7,062,959,906 تومان
وام حواله حکمت بانک حکمت ایرانیان 14 درصد 30 ماه ضامن رسمی 30 میلیون 1,190,951 تومان 5,728,526 تومان 36,135,000 تومان
وام طرح خرید کالا ایرانی بانک توسعه تعاون 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 30 میلیون 1,039,960 تومان 7,438,555 تومان 37,798,555 تومان
وام طرح خوشه بانک سینا 10 درصد 36 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
50 میلیون 1,613,359 تومان 8,080,937 تومان 57,818,333 تومان
وام طرح ۲ سر سود بانک گردشگری 18 درصد 24 ماه مسدودی سپرده 300 میلیون 18,028,785 تومان 198,128,785 تومان
طرح زی کارت بانک گردشگری 12 ماه اعتبار شغلی 50 میلیون 4,166,667 تومان 50,100,000 تومان
طرح سروش ارزش آفرین بانک دی 15 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 34,665,328 تومان 247,951,826 تومان 1,231,370,000 تومان
وام طرح صبا بانک کارآفرین 24 درصد 60 ماه کشور سند رسمی ضامن 200 میلیون 5,753,593 تومان 74,622,686 تومان 145,215,590 تومان 346,175,590 تومان
وام طرح صفر در صفر بانک مسکن 60 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 3,333,333 تومان
وام نقدی طلوع نور موسسه نور 7 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 6,175,419 تومان 22,315,097 تومان 221,693,333 تومان
وام طرح فردا بانک تجارت 15 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 34,665,329 تومان 247,951,826 تومان 1,231,350,000 تومان
طرح کارگشای ملی بانک ملی 18 درصد 60 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 1,269,671 تومان 26,180,282 تومان 76,230,282 تومان
 طرح کریمان بانک تجارت 2% 60 ماه مسدودی سپرده 150 میلیون 2,500,000 تومان 156,100,000 تومان
وام مشکات موسسه نور 14 درصد 60 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 23,268,251 تومان 396,095,051 تومان 1,355,943,333 تومان
طرح مفید بانک توسعه تعاون 2% 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 1,432,129 تومان 1,556,642 تومان 52,661,666 تومان
وام طرح همراه بانک توسعه تعاون 18 درصد 48 ماه مسدودی سپرده 300 میلیون 8,812,500 تومان 122,999,994 تومان 423,059,994 تومان
 وام طرح همراه بانک سینا 3 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 29,081,210 تومان 46,923,547 تومان 1,046,360,000 تومان
وام همراه فرهیختگان بانک توسعه تعاون 18 درصد 60 ماه ضامن رسمی 2,000 میلیون 50,786,855 تومان 1,047,211,291 تومان 3,047,271,291 تومان
وام همیاران سپهر بانک صادرات 15 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,733,266 تومان 12,397,591 تومان 62,668,500 تومان
 وام طرح یکتا کارت موسسه ملل 18 درصد 60 ماه ضامن رسمی 100 میلیون 2,539,343 تومان 52,360,565 تومان 153,415,565 تومان
وام  کارت اعتباری ویژه فرهنگیان بانک دی 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,807,620 تومان 2,032,826 تومان 15,074,312 تومان 64,995,000 تومان
وام کالا کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران 4 درصد 24 ماه ضامن رسمی 100 میلیون 4,342,492 تومان 4,219,813 تومان 105,279,813 تومان
وام نقدی ارزینو بانک اقتصاد نوین 4 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 7,230,479 تومان 60,297,248 تومان 255,620,000 تومان
 وام با سپرده ارزی بانک آینده 18 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 36,152,396 تومان 301,486,239 تومان 1,277,616,000 تومان
وام با سپرده بانک پارسیان (طرح پژواک) 4 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 29,523,985 تومان 62,863,460 تومان 1,062,923,460 تومان
وام با سپرده بانک توسعه تعاون 2% 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 1,432,129 تومان 1,556,642 تومان 51,661,666 تومان
وام با سپرده بلند مدت بانک دی 13 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 100 میلیون 3,369,395 تومان 13,010,087 تومان 21,298,227 تومان 121,457,667 تومان
وام با سپرده بلند مدت بانک سامان 60 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 3,333,333 تومان 200,106,000 تومان
طرح با سپرده بانک قوامین 7 درصد 60 ماه مسدودی سپرده 2,000 میلیون 39,602,397 تومان 376,143,825 تومان 2,355,943,333 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک ایران زمین 14 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 34,177,630 تومان 182,954,347 تومان 230,394,671 تومان 1,215,939,333 تومان
وام نقدی سپرده بانک پارسیان 18 درصد 60 ماه کشور مبدا 1,000 میلیون 25,393,427 تومان 373,113,431 تومان 523,605,646 تومان 1,457,700,000 تومان
وام نقدی طرح نوید بانک پارسیان 12 درصد 60 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 28,190,471 تومان 691,428,265 تومان 1,691,488,265 تومان
وام نقدی بلند مدت بانک پاسارگاد 18 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 36,152,396 تومان 301,486,239 تومان 1,277,555,000 تومان
وام با سپرده بلند مدت بانک سرمایه 18 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 500 میلیون
وام نقدی بانک سامان 21 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 37,675,067 تومان 121,969,564 تومان 356,302,424 تومان 1,373,805,000 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک سرمایه 18 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 100 میلیون 3,615,240 تومان 30,148,624 تومان 127,860,000 تومان
وام نقدی آسمان بانک سینا 13 درصد 60 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 22,753,073 تومان 365,184,383 تومان 1,330,526,667 تومان
وام با سپرده بانک شهر 18 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 36,152,396 تومان 94,323,130 تومان 301,486,239 تومان 1,301,544,239 تومان
وام نقدی سپرده بلندمدت بانک صادرات 18 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 7,230,479 تومان 60,297,248 تومان 255,606,000 تومان
وام نقدی طرح یک و ۲ بانک مسکن 1% 60 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 3,418,749 تومان 5,124,969 تومان 205,203,334 تومان
 وام با سپرده بلندمدت موسسه کوثر 18 درصد 35 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 36,933,630 تومان 292,677,060 تومان 1,270,110,000 تومان
 وام جعاله بانک سپه (قوامین سابق) 18 درصد 48 ماه ضامن رسمی 40 میلیون 1,175,000 تومان 4,843,660 تومان 16,399,999 تومان 56,499,999 تومان
 وام خرید تجهیزات پزشکان بانک سینا 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 500 میلیون 18,076,198 تومان 91,477,173 تومان 150,743,120 تومان 638,860,000 تومان
 وام نقدی خرید تجهیزات پزشکی بانک مهر اقتصاد 18 درصد 60 ماه کشور مبدا 1,500 میلیون 38,090,141 تومان 559,670,146 تومان 785,408,468 تومان 1,504,205,000 تومان
 وام خرید کالا بانک آینده 18 درصد 60 ماه ضامن رسمی 200 میلیون 5,078,685 تومان 16,262,609 تومان 104,721,129 تومان 306,821,129 تومان
 وام فوری فیروزه کارت بانک دی 7 درصد 36 ماه اعتبار شغلی 30 میلیون 1,084,572 تومان 9,044,587 تومان 39,045,000 تومان
 وام فوری ترنج کارت بانک آینده 16 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,757,852 تومان 13,282,659 تومان 63,449,333 تومان
 وام فوری خرید کالا بانک اقتصاد نوین 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,807,620 تومان 9,351,000 تومان 15,074,312 تومان 64,995,000 تومان
 وام فوری حاتم بانک انصار 15 درصد 48 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,391,537 تومان 16,793,796 تومان 65,422,500 تومان
 وام فوری بانک پارسیان 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 30 میلیون 1,084,572 تومان 5,366,661 تومان 9,044,587 تومان 38,525,000 تومان
 وام فوری بانک پاسارگاد 18 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 1,807,620 تومان 16,574,312 تومان 65,930,000 تومان
 وام فوری بانک تجارت 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 200 میلیون 7,230,479 تومان 24,393,913 تومان 60,297,248 تومان 262,355,248 تومان
 وام فوری بانک شهر 18 درصد 48 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
80 میلیون 2,350,000 تومان 32,799,998 تومان 109,516,000 تومان
 وام خرید کالا بانک صادرات 18 درصد 60 ماه ضامن رسمی 200 میلیون 5,078,685 تومان 33,919,403 تومان 104,721,129 تومان 307,574,129 تومان
 وام خرید کالا بانک ملت 18 درصد 60 ماه ضامن رسمی 100 میلیون 2,539,343 تومان 52,360,565 تومان 153,460,565 تومان
 وام خرید کالا بانک ملت 18 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 1,807,620 تومان 15,074,312 تومان 65,035,000 تومان
 وام خرید کالا بانک ملی 18 درصد 60 ماه ضامن رسمی 200 میلیون 5,078,685 تومان 33,919,403 تومان 104,721,129 تومان 306,771,129 تومان
 وام فوری بانک مهر اقتصاد 15 درصد 48 ماه ضامن رسمی 30 میلیون 881,250 تومان 3,632,745 تومان 12,299,999 تومان 41,735,000 تومان
 وام خرید کالا موسسه اعتباری نور 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,807,620 تومان 8,131,304 تومان 15,074,312 تومان 63,985,000 تومان
 وام فوری طرح یکتا موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 48 میلیون 1,735,315 تومان 14,471,339 تومان 62,390,000 تومان
 وام خرید کالای بادوام بانک گردشگری 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 100 میلیون 3,615,240 تومان 16,262,609 تومان 30,148,624 تومان 131,248,624 تومان
 وام نقدی با جواز کسب بانک سینا 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی
اعتبار شغلی
200 میلیون 7,230,479 تومان 24,393,913 تومان 60,297,248 تومان 260,352,248 تومان
 وام نقدی بانک سرمایه 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,807,620 تومان 6,098,478 تومان 15,074,312 تومان 63,985,000 تومان
طرح زمرد بانک تجارت 18 درصد 36 ماه مسدودی سپرده

 

فهرست